سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه 
محقق 
1384/01/01 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
مدرسه عالي تربيت معلم قم 
مدرس 
 
 
زبان انگليسي 
تدریس 
مدرسه خلخالي قم 
مدرس 
 
 
رساله نوين امام و نهج البلاغه